بزرگترین رویداد گردشگری و صنایع دستی اصفهان

بزرگترین رویداد گردشگری و صنایع دستی اصفهان براساس آخرین گزارشاتی که در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان پل تاریخی شهرستان انجام گردید. بزرگترین رویداد گردشگری صنایع دستی اصفهان در خرداد 1398 در شهر اصفهان برگزار گردید. که در